White Wedding Ring Box

White Wedding Ring Box

Location: Huron, Ohio.